Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden/disclaimer en privacy statement

Waarvoor is TinyFindy bedoeld?

 

Tiny Houses vormen een snel opkomende innovatieve woonbeweging in Nederland. De huisjes, waarin de bewoners vanuit een bewuste keuze in wonen, zijn klein (< 50 m2), duurzaam (vaak zoveel mogelijk zelfvoorzienend), vrijstaand en bedoeld voor permanente bewoning. Deze site is opgezet voor de verkoop en verhuur van Tiny Houses,  grond waarop Tiny Houses kunnen staan en producten of diensten die op Tiny Houses van toepassing zijn. De site is niet bedoeld voor (micro)-appartementen of huisjes voor tijdelijke bewoning, zoals vakantiehuisjes.

 

Disclaimer

 

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van diensten, die toegankelijk zijn via de website www.TinyFindy.nl

 

Definities

In deze algemene gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

– Aanbod: een op de website geplaatst aanbod, waarin Tiny Houses of percelen ten behoeve van Tiny Houses worden aangeboden, zowel voor verkoop als verhuur;

– TinyFindy®: : de database, waarin onder andere zijn opgeslagen al het op de website weergegeven en al het niet weergegeven Aanbod;

– Diensten: de door TinyFindy®: aan gebruikers aangeboden diensten, zoals genoemd, maar niet beperkt tot de diensten in art. 2

– Gebruiker: de natuurlijk of rechtspersoon, die gebruik maakt van de diensten van TinyFindy®;

– Geregistreerde gebruiker: een gebruiker die is geregistreerd op de website, zoals omschreven in art. 3 van de voorwaarden

– Koper/huurder: een gebruiker, die een overeenkomst sluit of wenst te sluiten met een verkoper/verhuurder met betrekking tot een door verkoper/verhuurder in een aanbod te koop of te huur aangeboden Tiny House of grondperceel;

– Privacy statement: de verklaring van TinyFindy® aan de gebruiker waarin wordt weergegeven op welke wijze de gegevens van de Gebruiker zijn opgeslagen en worden verwerkt door of in opdracht van TinyFindy®.

– Verkoper/verhuurder: een gebruiker, die een Tiny House of perceel te koop aanbiedt en/of een overeenkomst sluit of wenst te sluiten met een koper;

– Voorwaarden: de algemene gebruiksvoorwaarden;

– Website: de website www.TinyFindy.nl

 

§ 1 Toepasselijkheid

(1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen TinyFindy® enerzijds en de gebruiker anderzijds. Daarnaast gelden de eisen aan het opstellen van aanbod evenals ons privacy statement.

(2) Door de website te bezoeken en/of de op de website aangeboden informatie te gebruiken en/of informatie aan te leveren ten behoeve van het plaatsen van een aanbod, verklaart de gebruiker zich akkoord met de toepasselijkheid van de voorwaarden.

(3) TinyFindy® behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen. De gebruiker heeft de mogelijkheid om dan per direct de diensten van TinyFindy® te beëindigen. Indien de gebruiker na het wijzigen en/of vervangen van de voorwaarden ervoor kiest om van de diensten van TinyFindy® gebruik te (blijven) maken, dan worden daardoor de gewijzigde voorwaarden vanaf dat moment van toepassing op de rechtsverhouding tussen TinyFindy® en de gebruiker.

 

§ 2 Diensten van TinyFindy

(1) TinyFindy® biedt op de website een platform aan waarop verkoper/verhuurders en kopers/huurders direct of indirect in contact met elkaar worden gebracht. Gebruikers en andere verkoper/verhuurders kunnen aan TinyFindy® gegevens aanleveren via het menu “aanbod toevoegen”, welke gegevens door TinyFindy® onder voorwaarden geautomatiseerd worden omgezet in een aanbod op de website. Gebruikers en andere kopers kunnen op de website kennis nemen van een aanbod en naar aanleiding van dit aanbod een overeenkomst aangaan met de verkoper/verhuurder. TinyFindy® heeft bij het voorgaande slechts een faciliterende rol.

(2) TinyFindy® kan geregistreerde gebruikers op het door hen verstrekte e-mailadres benaderen om hen te informeren over:

De prestaties van het aanbod van de geregistreerde gebruiker.

Betaalde en gratis promotiemogelijkheden om de prestaties van het aanbod van de geregistreerde gebruiker te bevorderen.

Alternatieve verkoopmethodes ten behoeve van de verkoop van het in het aanbod van de geregistreerde gebruiker aangeboden Tiny House of grondperceel.

(3) Gebruikers kunnen de informatie die is opgenomen op de website voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

(4) TinyFindy® wordt nimmer partij bij een rechtsverhouding die tot stand komt of een overeenkomst die wordt gesloten tussen een verkoper/verhuurder en een

Koper/huurder door gebruikmaking van de website en/of de daarop opgenomen informatie. Indien TinyFindy® de gebruiker wijst op een alternatieve verkoopmethode, is dit slechts ter suggestie. TinyFindy® staat niet in voor de gegoedheid van deze alternatieve verkoopmethode. TinyFindy® verwijst uitdrukkelijk naar de inhoud van art. 8 van de voorwaarden.

(5) De gebruiker kan geen aanspraak maken op het behoud van bepaalde diensten of delen daarvan. TinyFindy® is te allen tijde gerechtigd haar diensten aan te passen en/of te beëindigen.

 

§ 3 Registratie door de gebruiker

(1) Het gebruik van bepaalde diensten van TinyFindy® vereist de registratie van de gebruiker op de website. registratie is alleen toegestaan voor meerderjarige en volledig handelingsbekwame gebruikers.

(2) Bij de registratie dient de gebruiker zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een wachtwoord op te geven. De gebruiker dient de gegevens op het registratieformulier naar waarheid in te vullen en bij (latere) wijzigingen de geregistreerde gegevens onmiddellijk te actualiseren. Elke gebruiker mag zich slechts één keer bij TinyFindy® registreren. Registraties zijn niet overdraagbaar en mogen alleen door de geregistreerde gebruiker gebruikt worden.

(3) Het e-mailadres en het wachtwoord vormen de toegangsgegevens voor het gebruik van de registratie plichtige diensten van TinyFindy®. De gebruiker dient zijn wachtwoord geheim te houden en mag deze niet aan derden doorgeven. Indien derden toch kennis nemen van het wachtwoord van de gebruiker, dient de gebruiker dit onmiddellijk aan TinyFindy® te melden en het wachtwoord te wijzigen.

(4) De ingevoerde persoonsgegevens zullen door TinyFindy® worden verwerkt en bewaard om een aanbod tot één gebruiker te kunnen herleiden en om de in de voorwaarden opgenomen op de gebruiker rustende plichten te kunnen afdwingen. Tevens worden de gegevens verwerkt en gebruikt om andere – in art. 2 van de voorwaarden opgenomen – diensten onder de aandacht van de gebruiker te brengen. Voor de verzamelde persoonsgegevens en de verwerking daarvan geldt tevens het privacy statement

(5) TinyFindy behoudt zich het recht voor om registraties waarbij de gebruiker zich langer dan 12 maanden niet aangemeld heeft, te verwijderen.

(6) TinyFindy® behoudt zich het recht voor om de gebruiker uit te sluiten van (verder) gebruik van de website, onder meer door zijn registratie te blokkeren, indien de gebruiker in strijd handelt met de voorwaarden en/of indien een gebruiker de belangen en/of de goede naam TinyFindy® schaadt.

 

§ 4 Gegevens aanleveren ten behoeve van een aanbod

(1) Alleen geregistreerde gebruikers hebben de mogelijkheid om aan TinyFindy® gegevens aan te leveren die TinyFindy® onder voorwaarden geautomatiseerd kan omzetten in een aanbod op de website. Doordat de gebruiker zich registreert zoals in art. 3 van de voorwaarden is beschreven en door het aanleveren van gegevens via het “aanbod menu” doet gebruiker aan TinyFindy® een voorstel tot het plaatsen van een aanbod en geeft de gebruiker toestemming aan TinyFindy® om de aangeleverde gegevens geautomatiseerd om te zetten in een aanbod. TinyFindy® beslist na de aanlevering van de gegevens of zij die gegevens geautomatiseerd zal omzetten in een aanbod. De acceptatie van het aanbod van de gebruiker vindt plaats door de omzetting van de aangeleverde gegevens in een aanbod op de website.

(2) Het toegestane aantal gelijktijdig op de website weergegeven aanbiedingen van één gebruiker is beperkt tot vijf het aantal op de website weergegeven aanbiedingen per gebruiker is in ieder geval beperkt tot vijf verschillende aanbiedingen per kalendermaand . Indien door een gebruiker wordt getracht om meer dan vijf aanbiedingen gelijktijdig weer te doen geven op de website, of indien door een gebruiker wordt getracht om meer dan vijf verschillende aanbiedingen per kalendermaand te doen geven op de website, dan heeft TinyFindy® het recht om, ter vrije bepaling van TinyFindy®, alle of slechts de overtallige aanbiedingen van de gebruiker te verwijderen.

(3) TinyFindy® behoudt zich het recht voor om alle voor de gebruiker geplaatste aanbiedingen te verwijderen indien de gebruiker naar de mening van TinyFindy® in strijd handelt met de voorwaarden.

(4) . Na afloop van het overeengekomen aantal weken kan het aanbod door TinyFindy® van de website verwijderd worden. Aanbiedingen zijn zoveel weken via de website oproepbaar, als de gebruiker heeft aangegeven in het keuze scherm voor “aantal weken plaatsing” tenzij de gebruiker reeds eerder een verzoek om verwijdering van door hem aangeleverde gegevens doorgeeft aan TinyFindy®. Een verwijdering wordt direct en geautomatiseerd door TinyFindy® doorgevoerd. Binnen 6 werkdagen is het verwijderde aanbod van de website verwijderd. De-activering of verwijdering van het aanbod door de aanbieder voordat de looptijd van het overeengekomen aantal weken is verstreken, leidt niet tot restitutie van het resterende termijnbedrag.

(5) TinyFindy® is niet gehouden om de door de gebruiker aangeleverde informatie geautomatiseerd om te zetten in een aanbod. TinyFindy® heeft te allen tijde het recht om de omzetting van de gegevens te weigeren en om de beschikbaarheid van geplaatste aanbod op de website qua grootte en tijd te beperken. Tevens heeft TinyFindy® het recht om een aanbod uit de database of van de website te verwijderen of de omleiding van een aanbod te verhinderen, wanneer de door de gebruiker aangeleverde gegevens naar de mening van TinyFindy®:

· niet voldoen aan de eisen aan het opstellen van aanbiedingen, en/of;

· in strijd zijn met toepasselijke wet- en/of regelgeving, en/of;

· in strijd zijn met de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden, en/of;

· een andere gebruiker onheus bejegenen, en/of;

· de belangen en/of de goede naam TinyFindy® schaden.

Indien TinyFindy® het aanbod niet accepteert, zal de betaling worden geretourneerd.

 

§ 5 Verantwoordelijkheid voor inhoud

(1) De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor en staat jegens TinyFindy® in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens ten behoeve van zijn registratie en het aanbod. TinyFindy® is niet verplicht om de juistheid en volledigheid van deze gegevens te controleren. De gebruiker staat er met name voor in dat de aangeleverde gegevens niet in strijd zijn met wet- en/of regelgeving en geen (intellectuele eigendoms-)rechten van derden schenden. TinyFindy® is niet verplicht om te controleren of de aangeleverde gegevens in strijd zijn met wet- en/of regelgeving en/of rechten van derden. De gebruiker is verplicht om direct correcties aan TinyFindy® door te geven ten aanzien van de door hem aangeleverde gegevens en/of aan TinyFindy® door te geven dat door de gebruiker aangeleverde gegevens dienen te worden verwijderd, wanneer de door de gebruiker aangeleverde gegevens niet voldoen aan de eisen aan het opstellen van aanbiedingen, en/of wanneer de door de gebruiker aangeleverde gegevens in strijd zijn met toepasselijke wet- en/of regelgeving, en/of indien de door de gebruiker aangeleverde gegevens in strijd zijn met (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De gebruiker kan correcties en/of verwijderingen rechtstreeks doorgeven aan TinyFindy®. Doorgegeven correcties en/of verwijderingen worden direct en geautomatiseerd door TinyFindy® doorgevoerd.

(2) De gebruiker draagt er zorg voor en staat er jegens TinyFindy® voor in, dat de door de gebruiker aan TinyFindy® aangeleverde gegevens geen virussen/malware bevatten en/of op andere wijze schade aan TinyFindy® en/of de website en/of derden kan toebrengen. Dergelijke gegevens zal TinyFindy® bij ontdekking direct verwijderen. Indien door de gebruiker aangeleverde gegevens schade aan TinyFindy® en/of de website hebben toegebracht dan behoudt TinyFindy® zich het recht voor om deze schade te verhalen op de gebruiker.

 

§ 6 Gebruiksrechten

Door het aanleveren van gegevens ten behoeve van een aanbod verleent de gebruiker aan TinyFindy® de volgende niet-exclusieve, overdraagbare, qua tijd en ruimte onbegrensde rechten (inclusief het recht op verlening van onder licenties) met betrekking tot de aangeleverde gegevens:

het archiverings- en databankenrecht, dat wil zeggen het recht om de gegevens in elke vorm te archiveren en in het bijzonder ook gedigitaliseerd vast te leggen, in databases op te nemen en op alle bekende opslagmedia en willekeurige informatiedragers op te slaan en met andere werken of delen van werken te verbinden;

het reproductie- en verspreidingsrecht, dat wil zeggen het recht om de gegevens vrij op te slaan, te vermenigvuldigen en in elektronische of andere media (bijv. internet, kranten, tijdschriften) geheel of gedeeltelijk toegankelijke te maken of te verspreiden;

het bewerkingsrecht, dat wil zeggen het recht om de gegevens vrij te bewerken, in het bijzonder te wijzigen, in te korten, aan te vullen en met andere inhoud te verbinden.

TinyFindy® heeft eveneens het recht om de bovengenoemde handelingen door derden uit te laten voeren.

 

§ 7 Rechten aan de database

(1) Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de database behoren bij uitsluiting toe aan TinyFindy en/of haar licentiegevers. Eventuele rechten van de gebruiker met betrekking tot de door hem aangeleverde gegevens blijven hierdoor onaangeroerd.

(2) Het is de gebruiker niet toegestaan de website of de database of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van TinyFindy®, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het de gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TinyFindy®, een substantieel gedeelte van de inhoud van de website of de database op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van de Database herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Een geautomatiseerde gegevens opvraag via scripts, door vermijding van de zoekfilters door middel van zoeksoftware of vergelijkbare maatregelen is niet toegestaan.

 

§ 8 Vrijwaring en aansprakelijkheid

(1) TinyFindy® wordt nimmer partij bij een rechtsverhouding die tot stand komt of een overeenkomst die wordt gesloten tussen een verkoper/verhuurder en een koper/huurder, door gebruikmaking van de website en/of de daarop opgenomen informatie en/of door verwijzing naar een alternatieve verkoopmethode. TinyFindy® is daarom ook op geen enkele wijze (mede) aansprakelijk voor eventuele (schadevergoedings-)vorderingen die hun oorsprong vinden in de rechtsverhouding of een overeenkomst die tussen koper/huurder en verkoper/verhuurder tot stand is gekomen of ontstaan (mede) naar aanleiding van de (informatie op de) website. Voor zover nodig vrijwaart de gebruiker TinyFindy® voor de in dit lid genoemde (schadevergoedings-)vorderingen en voor eventuele (buitengerechtelijke-) (juridische) kosten van TinyFindy®.

(2) TinyFindy® is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade van de gebruiker die verband houdt met de diensten van TinyFindy® of van de door haar ingeschakelde (onder)opdrachtnemers of hun plaatsvervangers: (I) de onjuistheid en/of onvolledigheid van gegevens op de website, de strijdigheid met de wet of met rechten van derden van de inhoud van de website en/of de inhoud van een aanbod op de website (althans de inhoud van de database), (II) eventuele gebrekkige kwaliteit, veiligheid of legaliteit van de geadverteerde objecten, (III) de beschikkingsonbevoegdheid, handelingsonbekwaamheid en valse identiteit van een koper/huurder of verkoper/verhuurder, (IV) de gevolgen van technische gebreken aan de (beveiliging van de) website, (V) het weigeren van het plaatsen van een aanbod of het registeren van een gebruiker, (VI) het verwijderen van een aanbod of registratie van een gebruiker, (VII) het weigeren van het verschaffen van toegang tot de database c.q. het plaatsen van inhoud in de database, (VIII) het wissen van bestanden van een gebruiker die virussen of vergelijkbare schadelijke programma’s bevatten, (IX) de onjuistheid en/of onvolledigheid van de door TinyFindy® op de website gegeven adviezen, tips en/of andere informatie, (X) de doorverwijzing op de website naar een website van een derde en/of de inhoud daarvan.

(3) Indien TinyFindy® toch aansprakelijk mocht zijn voor schade van een gebruiker, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade van de gebruiker. Onder directe schade wordt verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TinyFindy® aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan TinyFindy® toegerekend kan worden en de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

(4) TinyFindy® is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie en schade door verlies van gegevens.

 

§ 10 Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites of diensten van derden. TinyFindy® heeft geen enkele zeggenschap over deze websites en is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites. Op die websites valt de gebruiker onder de (privacy-)regels van de desbetreffende website.

 

§ 11 Opzegging

(1) De gebruiker kan de diensten van TinyFindy® op elk moment opzeggen. Daartoe kan de gebruiker zijn registratie op elk moment zelf verwijderen via “TinyFindy®”. Vanaf dat moment is het voor de gebruiker niet meer mogelijk om nieuwe gegevens aan te leveren ten behoeve van een aanbod of reeds aangeleverde gegevens te wijzigen. Tevens zijn de aanbiedingen van de gebruiker vanaf dat moment niet meer zichtbaar op de website. Er vindt geen enkele restitutie plaats, ook niet indien de afgesproken plaatsingsperiode van een aanbod nog niet is verstreken.

(2) TinyFindy® kan haar diensten te allen tijde per direct beëindigen indien de gebruiker de bepalingen uit de voorwaarden niet, niet volledig, niet correct of niet tijdig nakomt.

 

§ 12 Slotbepalingen

(1) Op de rechtsbetrekkingen tussen TinyFindy® en de gebruiker is het Nederlands recht van toepassing.

 

Privacy statement

 

Uiteraard hecht u grote waarde aan uw privacy. Daarom vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

TinyFindy verwerkt de door u via TinyFindy.nl geregistreerde persoonsgegevens. Een gebruiker mag zich slechts één keer registreren op de website. TinyFindy® tracht tegen te gaan dat frauduleuze aanbiedingen geplaatst worden. TinyFindy® vraagt daarom om uw voor- en achternaam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer en zal deze gegevens, indien zij dat nodig acht, ook controleren op juistheid. Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Uw gegevens kunnen wel verstrekt worden aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten van TinyFindy® waarvan u gebruik wenst te maken of indien TinyFindy® hiertoe wettelijk verplicht is.

TinyFindy® kan uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over de dienstverlening van TinyFindy® of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts door TinyFindy® worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven in de ontvangen email.

Uw persoonsgegevens worden na anonimisatie ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw geanonimiseerde persoonsgegevens zijn na anonimisering niet meer tot u herleidbaar.

 

Beveiliging gegevens

TinyFindy® heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoons- en andere gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw gegevens staan opgeslagen op een beveiligde server. Tevens gebruikt TinyFindy® veiligheidsprocedures voor het vastleggen en verstrekken van de gegevens. Dit alles om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens.

 

Wijzigen of verwijderen gegevens

U kunt de door u geregistreerde gegevens snel en makkelijk wijzigen door in te loggen op uw eigen account. Indien wenselijk kunt u uw aanbod verwijderen. Het aanbod is dan binnen 6 werkdagen geheel van de server verwijderd. Indien wenselijk kunt u uw registratie ook geheel ongedaan maken door uw account te verwijderen. Hierdoor worden alle door u geregistreerde gegevens en uw aanbiedingen verwijderd. Uitschrijving heeft tot gevolg dat u van sommige van onze diensten geen gebruik meer kunt maken.

 

Rechten van de betrokkene

U hebt het recht om de gegevens in te zien die TinyFindy® over u heeft vastgelegd. Ook kunt u vervolgens verzoeken doen tot het aanbrengen van veranderingen, zoals wijzigingen, verbeteringen of aanvullingen, in de gegevens die u hebt ingezien.

Verder kunt u TinyFindy® verzoeken om uw gegevens te verwijderen. Dergelijke verzoeken kunt u sturen naar: (info@tinyfindy.nl). TinyFindy® zal binnen vier weken na dagtekening op uw verzoek reageren.

Indien u een klacht hebt over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, verzoeken wij u uw klacht naar ons te sturen. Wij zullen uw klacht beoordelen en binnen vier weken reageren. Op het moment dat u ontevreden bent over onze reactie op uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Spam en misbruik persoonsgegevens

Het is derden niet toegestaan om de door TinyFindy® verzamelde en/of verwerkte gegevens te verzamelen. Het is derden daarnaast uitdrukkelijk verboden om met de door TinyFindy® verzamelde en/of verwerkte gegevens mailings (spam) gericht aan de e-mailadressen van gebruikers van www.TinyFindy.nl te versturen. Bij overtreding van voornoemde verboden verbeurt de derde een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis per persoon. TinyFindy® zal bij overtreding van voornoemde verboden juridische stappen ondernemen tegen de verantwoordelijke partijen.

 

Melding gegevensverwerking

De geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, Prins Clauslaan 20 te Den Haag, onder nummer m00005479.

TinyFindy® is geregistreerd als merk in de Benelux

 

Cookies

Om uw bezoek aan www.TinyFindy.nl nog gemakkelijker te maken, wordt gebruik gemaakt van cookies, java scripts en web beacons. Dit zijn kleine bestanden die naar uw browser worden gestuurd en opgeslagen op uw pc. De cookies bevatten geen persoonsgegevens, maar bewaren informatie over uw bezoek aan onze website. De cookies worden nadrukkelijk niet voor andere doeleinden gebruikt.

 

Wijzigingen

TinyFindy® behoudt zich het recht voor deze privacy statement van tijd tot tijd aan te passen. Wij raden u daarom aan om onze privacy statement regelmatig te raadplegen.

 

Vragen

Vragen over ons privacy beleid? Neem gerust contact met ons op:

TinyFindy®

t.a.v. Marjolein Jonker

info@tinyfindy.nl